Schriftlezingen:Oudekerkgemeente Protestantse Kerk Amsterdam.nl

 

1e lezing Exodus 6: 1-7

 

1 Dan zegt de Ene tot Mozes: nú zul je zien wat ik aan Farao ga doen; want door een sterke hand zendt hij hen heen, door een sterke hand jáágt hij ze weg van zijn land!

2 Dan richt God zijn woord tot Mozes en zegt tot hem: ik ben de Ene;

3 ik heb mij laten zien aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob als God-de-Machtige; mijn naam ‘Ene’ heb ik aan hen niet bekendgemaakt;

4 maar wél heb ik opgericht een verbond van mij met hen om hun het land van Kanaän te geven; het land van hun omzwervingen, waarin zij zwervers-te-gast zijn geweest!-

5 en óók ben ik het die heeft gehoord het kermen van de zonen Israëls nu de Egyptenaren hen laten sloven, en ik gedenk mijn verbond!-

6 daarom, zeg tot de zonen Israëls: ‘ik, de Ene,- uitleiden zal ik u, onder Egyptes lasten vandaan,- ontrukken zal ik u aan hun slavernij; loskopen zal ik u met uitgestrekte arm en grote gerichten;

7 nemen zal ik u mij tot gemeente, wezen zal ik u tot God; weten zult ge dat ik de Ene uw God ben die u heeft uitgeleid onder Egyptes lasten vandaan;

 

 

2e lezing Lukas 13: 1-9

 

1 Maar: zomaar enkelen zijn bij hem in datzelfde moment en doen hem kond over de Galileeërs wier bloed Pilatus heeft vermengd met dat van hun offerdieren.

2 En ten antwoord zegt hij tot hen: denkt ge dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan ál de Galileeërs, dat ze dit alles hebben moeten lijden?-

3 nee!, zeg ik u; maar als gij u niet bekeert zult ge allen evenzo omkomen;

4 of die achttien, op wie de toren bij de Siloam viel en hen doodde,- denkt ge dat zij schuldiger zijn geweest dan álle mensen die in Jeruzalem wonen?-

5 nee!, zeg ik u, maar als gij u niet bekeert zult ge allen evenzo omkomen!

6 Maar hij heeft dit zinnebeeld uitgesproken: zomaar iemand had een vijgenboom geplant staan in zijn wijngaard; als hij komt om vrucht bij haar te zoeken vindt hij die niet;

7 maar dan zegt hij tot de wijngaardenier: zie, drie jaren sinds ik kom om vrucht te zoeken bij deze vijgenboom, en ik vind die niet; hak haar weg,- waarom ook put ze de aarde uit?-

8 maar ten antwoord zegt hij tot hem: heer, láát haar ook dit jaar nog; ik zal eerst om haar heen graven en er mest bij werpen,

9 en als ze dan in het eerstvolgende vrucht draagt… en zoniet, dan moet je haar weghakken!

 

Tekst preek