Deze opname begint na een voor die dag laatste tafel van het Heilig Avondmaal.Sionskerk epe

 

Het betreft een opname van Verkondiging in eem Dankzeggingsdienst.

De opname stopt helaas net voor het einde van het Dankgebed.

 

De Schriftlezing zal in een vervolg van de week hiervoor geklonken hebben.

Die opname is ook in het archief gevonden. Daarin was de schriftlezing Mattheüs 17: 1-6

 

Mogelijk is in deze dienst het vervolg gelezen. Mattheüs 17: 7-12

 

7 En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet. 8 En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen. 9 En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. 10 En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de Schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? 11 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten. 12 Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden.

 

Beluisteren van de opname

Te lezen wat er in opname te beluisteren is.